user::231797b1-3249-4d79-a156-89c021f3bbdd

 

담임목사
성명 : 하영운
연락처 : 055) 339-0688
이메일 : hahaha@newscc.org

 

목사

성명 : 허인걸

사역내용 : 행정사역원, 재정사역원

1-4, 9교구, 대학청년부

연락처 : 010-7118-2907
이메일 : onlyjesus0923@gmail.com
 

 

파송선교사

성명 : 김만규
사역국 : 보안
성명 : 김상백
사역국 : 필리핀, 항공선교, 동서남북호
성명 : 김성일
사역국 : 필리핀
성명 : 김인
사역국 : 보안
성명 : 황병순
사역국 : 대만
성명 : 박종준
사역국 : 파라과이
성명 : 배성학
사역국 : 브라질
성명 : 방동호
사역국 : 페루
성명 : 배준석
사역국 : 시에라리온
성명 : 신은혜
사역국 : 일본
성명 : 조동서
사역국 : 보안
성명 : 정충호
사역국 : 보안  
성명 : 정훈채
사역국 : 호주 원주민 사역
성명 : 김성욱
사역국 : 몽골  

 

전도사

성명 : 박선순
사역내용 : 중보기도사역원, 유치부
연락처 : 010-6761-0688
이메일 : p0688@paran.com
성명 : 정혜란
사역내용 : 1-4, 13교구, 새가족부
연락처 : 010-6770-1041
이메일 :nnn2000pp@daum.net
성명 : 조호선
사역내용 : 5-8, 14교구, 전도사역원, 유아부
연락처 : 010-4002-1373
이메일 : hoho1373@naver.com
성명 : 하늘샘
사역내용 : 교육/중보기도사역원, 10교구, 초등2부
연락처 : 010-5150-5013
이메일 : neulsaem@gmail.com
성명 : 고온유
사역내용 : 선교/장학인재사역원, 12교구, 초등1부
연락처 : 010-4394-2542
이메일 : onyooko@gmail.com
성명 : 주광명
사역내용 : 예배사역원, 5-8, 11교구, 중고등부
연락처 : 010-9909-9432
이메일 : imjkm1010@naver.com

 

은퇴장로

성명 : 장용오
연락처 : 010-9525-7377
 
 

 

시무장로
성명 : 신동진
사역내용 : 행정사역원, 1교구
연락처 : 010-7407-0688
성명 : 신기환
사역내용 : 중보기도사역원, 2교구
연락처 : 010-7290-7590
성명 : 구수철
사역내용 : 행정사역원, 3교구
연락처 : 010-3869-9720
성명 : 이왕기
사역내용 : 재정사역원, 4교구
연락처 : 010-3454-2726
성명 : 조문수
사역내용 : 선교사역원, 5교구
연락처 : 010-9393-6802
성명 : 윤권수
사역내용 : 교육사역원, 6교구
연락처 : 010-9325-2959
성명 : 강태용
사역내용 : 전도사역원, 7교구
연락처 : 010-3859-1824
성명 : 이종용
사역내용 : 예배사역원, 8교구
연락처 : 010-5499-0529

 

직원

 
성명 : 박상용
사역내용 : 관리집사
연락처 : 010-6763-0688